REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

uden-s.pl

§ 1. Informacje wstępne

Sklep internetowy „uden-s.pl”, dostępny pod adresem internetowym www.uden-s.pl, prowadzony jest przez RAINE Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 9 (woj. śląskie), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646127, posiadającą numer NIP: 5472167365, numer REGON: 365826440, numer telefonu: 33/814 90 24 oraz adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@raine.pl.

§ 2. Znaczenie pojęć użytych w Regulaminie

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Adres Sprzedawcy – następujące dane adresowe: ul. 1 Maja 9, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, będące adresem pocztowym głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę;

 • Adres e-mail Sprzedawcy – następujące dane adresowe poczty elektronicznej Sprzedawcy, związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego: biuro@raine.pl;

 • Cennik Dostawy – informacje podawane w Sklepie internetowym podczas składania Zamówienia, wskazujące możliwe sposoby Dostawy i ich koszty;

 • Czas realizacji Zamówienia – liczba Dni roboczych lub godzin, w jakiej przedmiot Zamówienia złożonego przez Kupującego zostanie skompletowany i przekazany podmiotowi realizującemu wybrany przez Kupującego sposób Dostawy Produktów albo, w razie wyboru takiego sposobu Dostawy, do Punktu odbioru osobistego;

 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

 • Dostawa – usługa polegająca na dostarczeniu Produktu będącego przedmiotem Zamówienia Kupującego do Miejsca odbioru Zamówienia albo do Punktu odbioru osobistego, w zależności od wyboru dokonanego przez Kupującego podczas składania Zamówienia;

 • Dowód zakupu – faktura VAT, rachunek lub paragon fiskalny, wystawione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stanowiące dokumenty potwierdzające zakup Produktu;

 • Formularz rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu internetowego, za pomocą której Kupujący, podając swoje dane osobowe, tworzy Konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać w Sklepie zakupu Produktów;

 • Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu internetowego, za pomocą której Kupujący nieposiadający Konta użytkownika może dokonać w Sklepie zakupu Produktów;

 • Karta Produktu – podstrona Sklepu internetowego zawierająca szczegółowe informacje o pojedynczym Produkcie;

 • Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380);

 • Konsument – podmiot określony w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 • Konto użytkownika – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

 • Koszyk – zestawienie wszystkich Produktów (co najmniej jednego), wybranych przez Kupującego w celu zawarcia Umowy sprzedaży;

 • Kodeks dobrych praktyk – kodeks dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 3), to jest zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych;

 • Kupujący – każdy Klient lub Konsument dokonujący Zamówienia Produktów w Sklepie internetowym lub korzystający z innych usług Sklepu internetowego, przy czym w przypadku Konsumenta będącego osobą fizyczną, która na dzień założenia Konta użytkownika w Sklepie internetowym lub na dzień złożenia Zamówienia ukończyła co najmniej 13. rok życia, ale nie ukończyła 18. roku życia, do założenia Konta użytkownika oraz zawarcia Umowy sprzedaży wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych); z kolei w przypadku Klienta do dokonania zamówienia Produktów w Sklepie internetowym lub skorzystania z innych usług Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych;

 • Miejsce odbioru Zamówienia – podany przez Kupującego podczas składania Zamówienia dokładny adres, w którym Produkt będący przedmiotem Zamówienia Kupującego zostanie mu wydany w taki sposób, że Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia obejmą rzecz w posiadanie;

 • Płatność – sposób dokonania zapłaty za Produkt będący przedmiotem Zamówienia, wybrany przez Kupującego spośród sposobów podanych w Sklepie internetowym podczas składania Zamówienia;

 • Potwierdzenie Zamówienia – informacja Sprzedawcy przesłana do Kupującego w formie korespondencji e-mail, potwierdzająca prawidłowe złożenie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji;

 • Produkt – dostępna do nabycia w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca suplementem diety w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 39) Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz stanowiąca najmniejszą i niepodzielną jednostkową ilość tych rzeczy mogących być przedmiotem zawartej Umowy sprzedaży (w szczególności soki, oleje, kapsułki, żele i inne);

 • Punkt odbioru osobistego – miejsce, w którym jest możliwe dokonywanie osobistego odbioru zakupionych Produktów bezpośrednio od Sprzedawcy, zlokalizowane pod adresem:ul. 1 Maja 9, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie;

 • Punkt sprzedaży bezpośredniej – miejsce, w którym możliwe jest nabywanie Produktów bezpośrednio od Sprzedawcy, zlokalizowane pod adresem: ul. 1 Maja 9, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie;

 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, wraz ze wszystkimi Załącznikami stanowiącymi jego integralne części;

 • Reklamacja – informacja Kupującego o Wadzie Produktu skierowana do Sprzedawcy w sytuacji stwierdzenia Wady fizycznej Produktu lub Wady prawnej Produktu, zawierająca opis Wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego;

 • Sklep internetowy – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.uden-s.pl, poprzez który Kupujący może nabyć od Sprzedawcy Produkty lub skorzystać z innych usług;

 • Sprzedawca – przedsiębiorca RAINE Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 9 (woj. śląskie), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646127, posiadająca numer NIP: 5472167365, numer REGON: 365823440, numer telefonu: 33/814 90 24 oraz adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@raine.pl

 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów art. 535 i następne Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą poprzez Sklep internetowy;

 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.);

 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.);

 • Wada lub Wada Produktu – zarówno wada fizyczna jak i wada prawna;

 • Wada fizyczna Produktu – niezgodność Produktu z zawartą Umową sprzedaży;

 • Wada prawna Produktu – sytuacja, kiedy sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także kiedy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

 • Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od Umowy sprzedaży, o którym mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu (pobierz tutaj);

 • Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu przykładowy dokument umożliwiający złożenie Reklamacji, o której mowa w § 10 Regulaminu (pobierz tutaj);

 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone poprzez Sklep internetowy, określające jednoznacznie: Produkt, jego rodzaj i ilość, sposób Dostawy, rodzaj Płatności, Miejsce odbioru Zamówienia (chyba, że Dostawa ma zostać wykonana do Punktu odbioru osobistego), dokładne dane identyfikujące Kupującego (w szczególności imię i nazwisko oraz adres Kupującego albo firmę i adres Kupującego), zmierzające bezpośrednio do zawarcia pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów wybranych przez Kupującego w Sklepie internetowym.

§ 3. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a każdym z Kupujących Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady korzystania przez Kupujących ze Sklepu internetowego.

 • Do zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 • W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest także regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących. Szczególne postanowienia Regulaminu dotyczące Kupujących będących Konsumentami są w nim wskazane w sposób wyraźny i nie dotyczą innych Kupujących.

 • Regulamin dostępny jest dla Kupujących nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego, jak również w siedzibie Sprzedawcy oraz w Punkcie odbioru osobistego. Treść wersji elektronicznej niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Kupującego poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na odpowiednim nośniku informacji, bądź pobranie ze strony internetowej Sklepu internetowego.

 • Umowa sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem. Do zawartej Umowy sprzedaży stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia i zaakceptowanego przez Kupującego.

 • Wszelkie ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 • Informacja o cenie znajdująca się na stronie internetowej Sklepu internetowego jest wiążąca od chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Po skutecznym złożeniu Zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.

 • Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego są wyrażone w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny poszczególnych Produktów nie zawierają kosztu Dostawy, który doliczany jest do wartości Zamówienia.

 • Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje poprzez:

 • wysłanie przez Sprzedawcę na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej (e-mail) Potwierdzenia Zamówienia, zawierającego:

 • wskazanie Produktów (a co najmniej jednego Produktu) będących przedmiotem Zamówienia,

 • wyłącznie dla Kupującego będącego Konsumentem – informację o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży i link do samodzielnego pobrania pliku zapisanego w formacie PDF zawierającego formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży, jak również zapisany w formacie PDF plik zawierający formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży,

 • link do samodzielnego pobrania pliku zapisanego w formacie PDF zawierającego aktualną treść Regulaminu oraz plik zapisany w formacie PDF zawierający aktualną treść Regulaminu;

 • dołączenie do zrealizowanego Zamówienia Dowodu zakupu.

 • Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Klient lub Konsument poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.

 • Kupujący według swojego wyboru ma możliwość zawarcia Umowy sprzedaży Produktów przy użyciu Formularza Zamówienia, bez utworzenia Konta użytkownika, a także przy użyciu Formularza rejestracji z utworzeniem Konta użytkownika.

 • Umowa dotycząca prowadzenia Konta użytkownika w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony, pozostaje nieodpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie przez Kupującego Konta użytkownika w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@raine.pl.

 • Warunkiem koniecznym skutecznego złożenia Zamówienia jest podanie dokładnych i prawdziwych danych osobowych i adresowych przez Kupującego, a także wskazanie numeru telefonu i adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Kupującym ze strony Sprzedawcy, jak również zaakceptowanie przez Kupującego obowiązującego Regulaminu.

 • Do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych [Internet Explorer (wersja co najmniej 6.0), Mozilla Firefox, Opera] a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 • Sprzedawca nie zobowiązywał się do przestrzegania Kodeksu dobrych praktyk, lecz w razie przyjęcia takiego zobowiązania powiadomi o tym Kupujących w sposób właściwy dla wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu.

§ 4. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 • Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży oraz korzystania przez Kupującego z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie Kupujący akceptuje treść Regulaminu.

 • Informacje podane przez Kupującego w Formularzu rejestracji oraz w Formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W razie podania przez Kupującego informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, w szczególności danych osobowych lub adresowych Kupującego, Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

 • Sprzedawca podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Kupującego w Formularzu rejestracji oraz w Formularzu Zamówienia.

 • Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania z wszelkich usług Sklepu internetowego w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 • korzystania z wszelkich usług Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu, mając na względzie poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich;

 • korzystania z wszelkich usług oferowanych przez Sklep internetowy w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących oraz dla Sprzedawcy.

 • Sprzedawca może pozbawić Kupującego możliwości korzystania ze Sklepu internetowego w razie podania nieprawdziwych danych w Formularzu rejestracji lub Formularzu Zamówienia, albo w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu.

 • Wykorzystywanie materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego (w tym zdjęć i opisów Produktów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione, z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 5 Regulaminu.

§ 5. Złożenie Zamówienia

 • Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejsce odbioru Zamówienia musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 • dodanie Produktu do Koszyka;

 • wybór rodzaju Dostawy;

 • wybór sposobu Płatności;

 • wybór i wskazanie Miejsca odbioru Zamówienia albo wybór i wskazanie udostępnienia Zamówienia do odbioru w Punkcie odbioru osobistego;

 • złożenie w Sklepie internetowym Zamówienia poprzez wybranie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 • Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie internetowym można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 • Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

 • złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego;

 • skorzystanie w celu złożenia Zamówienia z utworzonego Konta użytkownika.

 • Zamówienia, o których mowa w ustępie poprzedzającym, złożone w Dni robocze po godzinie 12:00 lub w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą realizowane następnego Dnia roboczego.

 • Zamówienia złożone przez Kupujących będących Konsumentami przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu przekazania Produktu lub Produktów firmie kurierskiej w celu dostarczenia przedmiotu Zamówienia Kupującemu, albo do momentu udostępnienia przedmiotu Zamówienia do odbioru osobistego w Punkcie odbioru osobistego. W przypadku pozostałych Kupujących złożone Zamówienia nie mogą być anulowane.

 • Dokładny Czas realizacji Zamówienia może zostać podany na Karcie Produktu. Jeżeli na Karcie Produktu nie został podany Czas realizacji Zamówienia, wówczas stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące średniego Czasu realizacji Zamówienia określone poniżej w ust. 8. Realizacja Zamówienia złożonego z więcej niż jednego Produktu następuje w Czasie realizacji Zamówienia najdłuższym z określonych dla poszczególnych Produktów.

 • Średni Czas realizacji Zamówienia wynosi:

 • dla Zamówienia dostarczanego Kupującemu przesyłką kurierską (za wyjątkiem płatności za pobraniem) – 48 godzin licząc od wpływu 100% środków pieniężnych należnych za złożone Zamówienie na rachunek Sprzedawcy do rozpoczęcia Dostawy do Kupującego, z uwzględnieniem postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu;

 • dla Zamówienia dostarczanego Kupującemu przesyłką kurierską płatną za pobraniem – 48 godzin licząc od złożenia Zamówienia do rozpoczęcia Dostawy do Kupującego, z uwzględnieniem postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu;

 • dla Zamówienia odbieranego osobiście przez Kupującego – 48 godzin licząc od złożenia Zamówienia do jego przygotowania do odbioru przez Kupującego, z uwzględnieniem postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu.

 • Jeżeli Kupujący utworzył Konto użytkownika w Sklepie internetowym, wówczas w celu złożenia Zamówienia konieczne jest uprzednie zalogowanie się Kupującego na jego Konto użytkownika w Sklepie internetowym, dodanie Produktu do Koszyka i potwierdzenie woli złożenia Zamówienia poprzez wybranie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Jeżeli Kupujący nie utworzył Konta użytkownika w Sklepie internetowym, wówczas w celu złożenia Zamówienia konieczne jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówienia wymaganych danych koniecznych do dostarczenia Produktu Kupującemu i potwierdzenie woli złożenia Zamówienia poprzez wybranie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, a także realizacja innych czynności technicznych w oparciu o pojawiające się komunikaty lub informacje.

 • Celem złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych:

 • imienia i nazwiska (przy czym Kupujący będący Klientem wskazuje swoją pełną firmę/nazwę oraz imię i nazwisko osoby składającej w jego imieniu Zamówienie);

 • wyłącznie w przypadku Zamówień składanych przez Klientów – numeru NIP;

 • adresu Kupującego (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy) i Miejsca odbioru Zamówienia, o ile nie jest to jednocześnie adres Kupującego;

 • numeru telefonu i adresu e-mail Kupującego.

 • Złożenie Zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

 • Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma na wskazany przez niego adres poczty e-mail Potwierdzenie Zamówienia.

 • W przypadku braku możliwości dotrzymania Czasu realizacji Zamówienia (w tym także średniego Czasu realizacji Zamówienia), Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną, na podany przez Kupującego adres e-mail. W takiej sytuacji Kupujący ma możliwość – według swojego wyboru – zmiany Zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z całości lub części Zamówienia. Zmiana Zamówienia lub rezygnacja z Zamówienia powoduje odpowiednie rozliczenie Sprzedawcy z Kupującym, o ile Kupujący dokonał już Płatności na rzecz Sprzedawcy za przedmiot Zamówienia.

 • W sytuacji wskazanej w ustępie poprzedzającym Kupujący, który nie korzysta z możliwości zmiany Zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z całości lub części Zamówienia, może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia do 21 Dni roboczych.

§ 6. Zawarcie Umowy sprzedaży

 • Zawarcie Umowy sprzedaży z Kupującym będącym Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.

 • Realizacja Zamówienia Kupującego będącego Konsumentem płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, nie później niż w Czasie realizacji Zamówienia (w tym także średnim Czasie realizacji Zamówienia). Realizacja Zamówienia Kupującego będącego Konsumentem płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy, co powinno nastąpić w terminie do 30 Dni roboczych od złożenia Zamówienia, chyba że Kupujący będący Konsumentem nie był w stanie spełnić świadczenia pieniężnego nie ze swojej winy i poinformował o tym Sprzedawcę.

 • Zawarcie Umowy sprzedaży z Kupującym będącym Klientem następuje z chwilą poinformowania go przez Sprzedawcę o Przyjęciu Zamówienia.

 • Realizacja Zamówienia Kupującego będącego Klientem płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, nie później niż w Czasie realizacji Zamówienia (w tym także średnim Czasie realizacji Zamówienia), a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – po zawarciu Umowy sprzedaży i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

 • Realizacja Zamówienia Kupującego będącego Klientem może być uzależniona od uprzedniego dokonania Płatności całości lub części wartości Zamówienia lub uprzedniego uzyskania zgody Sprzedawcy na wykonanie Dostawy za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkt lub Produkty stanowiące przedmiot Zamówienia wolne od wad.

§ 7. Płatności

 • Wyboru sposobu Płatności spośród możliwych sposobów Płatności podanych przez Sprzedawcę dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

 • Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów Płatności:

 • Płatność za pobraniem (gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki),

 • Płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy,

 • Płatność gotówką (wyłącznie przy osobistym odbiorze Produktu lub Produktów stanowiących przedmiot Zamówienia),

 • Płatność internetowa przelewem elektronicznym za pomocą dostępnego systemu płatności (np. PayU).

 • Przedmiot każdego Zamówienia jest wydawany Kupującemu wraz z dołączonym Dowodem zakupu.

 • Kupujący będący Klientem w celu realizacji Zamówienia związanego z prowadzoną przezeń działalnością gospodarczą oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

 • Jeżeli Kupujący będący Klientem nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty Potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego poprzez wiadomość e-mail wysłaną w poczcie elektronicznej.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen poszczególnych Produktów. Nowe ceny Produktów obowiązują od czasu wprowadzenia zmian na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmiany cen poszczególnych Produktów są realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§ 8. Dostawa

 • Kupujący może wybrać następujące sposoby dostarczenia Produktu lub Produktów stanowiących przedmiot złożonego Zamówienia:

 • dostarczenie przedmiotu złożonego Zamówienia przez firmę kurierską na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia lub do Miejsca odbioru Zamówienia wskazanego przez Kupującego podczas składania Zamówienia;

 • odbiór osobisty w Punkcie odbioru osobistego.

 • Wybór sposobu dostarczenia Produktu lub Produktów stanowiących przedmiot złożonego Zamówienia dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 • Koszty dostarczenia Produktu lub Produktów stanowiących przedmiot złożonego Zamówienia ponosi Kupujący. Koszty te są doliczane do wartości Zamówienia złożonego przez Kupującego.

 • Koszty dostarczenia Produktu lub Produktów stanowiących przedmiot złożonego Zamówienia przez firmę kurierską naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki, względnie innych czynników uwzględnianych przez firmę kurierską. Wysokość tych kosztów może też zależeć od wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia Produktów (np. kurier) i sposobu Płatności wybranego przez Kupującego (np. za pobraniem). Kupujący jest informowany o aktualnym Cenniku Dostawy przedmiotu Zamówienia podczas składania Zamówienia, ale przed jego złożeniem. Cennik Dostawy jest dostępny także na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 • Przewidywany czas dostarczenia Produktów przez firmę kurierską wynosi do dwóch Dni roboczych licząc od Dnia roboczego następującego po przekazaniu przez Sprzedawcę przedmiotu Zamówienia podmiotowi realizującemu wybrany przez Kupującego sposób Dostawy Produktów.

 • Kupujący odbierając przesyłkę z Produktami będącymi przedmiotem Zamówienia powinien w obecności kuriera sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania konieczne jest, aby w obecności kuriera sporządzony został protokół szkody, który wraz z ewentualną Reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedawcy.

 • Kupujący zobowiązuje się do odebrania przedmiotu złożonego Zamówienia wysłanego przesyłką kurierską, a w razie wybrania przez Kupującego odbioru osobistego przedmiotu złożonego Zamówienia w Punkcie odbioru osobistego – do jego osobistego odbioru.

 • Maksymalny czas realizacji skutecznie złożonego Zamówienia wynosi 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony do anulowania Zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia przedmiotu złożonego Zamówienia.

 • Zamówienia są realizowane według kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania zapasów.

§ 9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 • Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub Produktów stanowiących przedmiot Zamówienia. Innym Kupującym prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje.

 • Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem jedynie w następujących przypadkach:

 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

 • szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 • umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 • umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

 • umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

 • dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 • umów zawartych w drodze aukcji publicznej,

 • umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 • umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Kupujący będący Konsumentem wykonuje bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Ustawy o prawach konsumenta.

 • Do skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia przez Kupującego będącego Konsumentem lub jego nadanie do Sprzedawcy w przesyłce pocztowej poleconej, albo przesłanie oświadczenia Kupującego będącego Konsumentem do Sprzedawcy w korespondencji e-mail na adres: biuro@raine.pl, każdorazowo w przepisanym ustawowo 14-dniowym terminie liczonym od momentu wydania rzeczy (dostarczenia Produktów Kupującemu). Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu (pobierz tutaj).

 • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Kupujący będący Konsumentem może złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumentów, na formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu internetowego lub w innej formie zgodnej z przepisami ustawy o prawach konsumentów.

 • Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu będącemu Konsumentem otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, w korespondencji e-mail przesłanej na adres podany przy składaniu Zamówienia, o ile w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży nie został podany inny adres.

 • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

 • Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkty będące przedmiotem Zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (Produktu lub Produktów stanowiących przedmiot złożonego Zamówienia) przed jego upływem.

 • Kupujący będący Konsumentem zwraca rzeczy (Produkt lub Produkty stanowiące przedmiot złożonego Zamówienia) będące przedmiotem Umowy sprzedaży, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.

 • Kupujący będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Produktu lub Produktów stanowiących przedmiot złożonego Zamówienia) stanowiącej przedmiot Umowy sprzedaży, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego przez Kupującego będącego Konsumentem, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (Produktu lub Produktów stanowiących przedmiot złożonego Zamówienia), a jeżeli Kupujący będący Konsumentem wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Kupującemu będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta.

 • Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanej Płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Kupujący będący Konsumentem, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu dokonanej Płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności otrzymanej od Kupującego będącego Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy (Produktu lub Produktów stanowiących przedmiot złożonego Zamówienia) z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego będącego Konsumentem dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami odstąpienie od zawartej Umowy sprzedaży w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie jest całkowicie wyłączone – stąd prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

§ 10. Reklamacja

 • W wykonaniu zawartej Umowy sprzedaży Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Produkt lub Produkty oryginalne, nowe oraz wolne od Wad.

 • Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu Wad Produktu (rękojmia) wobec Kupujących będących Klientami.

 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Konsumentami na zasadach określonych w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

 • Ilekroć w poniższych postanowieniach niniejszego paragrafu jest mowa o „rzeczy” lub „rzeczach” (w dowolnym przypadku), wówczas rozumie się przez to odpowiednio Produkt lub Produkty w znaczeniu nadanym tym pojęciom w niniejszym Regulaminie.

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego będącego Konsumentem lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
  W przypadku Umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Konsumentem, jeżeli wada fizyczna rzeczy została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego będącego Konsumentem.

 • Kupujący będący Konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną, może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego będącego Konsumentem wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, wówczas nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 • Kupujący będący Konsumentem może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady fizycznej, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.

 • Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą fizyczną pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 • Kupujący będący Konsumentem nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada fizyczna rzeczy jest nieistotna.

 • Kupujący będący Konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną, może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 • Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego będącego Konsumentem.

 • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego będącego Konsumentem wskazanego w ust. 9, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez takiego Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

 • W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Kupujący będący Konsumentem może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W takiej sytuacji Kupujący będący Konsumentem jest jednak obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę, Kupujący będący Konsumentem jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

 • Kupujący będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Sprzedawcy, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez takiego Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, jest on wówczas obowiązany udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Kupujący będący Konsumentem jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

 • Koszty wymiany lub naprawy rzeczy wadliwej ponosi Sprzedawca, z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 12 zdanie 2 Regulaminu.

 • Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego będącego Konsumentem rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 • Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu będącemu Konsumentem, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Kupującemu będącemu Konsumentem.

 • Roszczenie Kupującego będącego Konsumentem o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu będącemu Konsumentem, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy takiemu Kupującemu.

 • W przypadku, kiedy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu będącemu Konsumentem, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 • W terminach określonych w § 10 ust. 17)-19) Regulaminu Kupujący będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli taki Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 • W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu będącemu Konsumentem z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Postanowienia zawarte w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu będącemu Konsumentem, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 • Kupujący będący Konsumentem, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

 • Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę sprzedaży, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Postanowienia zdań poprzedzających niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

 • Jeżeli Kupujący będący Konsumentem uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, Sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając takiemu Kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami

 • Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się postanowienia § 10 ust. 17)-18) Regulaminu, z tym że bieg określonego tam terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący będący Konsumentem dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli taki Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 • Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 • W sytuacji, kiedy Sprzedawca jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Kupującego będącego Konsumentem, wówczas wykona je bez zbędnej zwłoki.

§ 11. Usługi nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną

 • Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną nieodpłatne usługi na rzecz Kupujących:

 • prowadzenie Konta użytkownika;

 • Newsletter;

 • Usługa prowadzenia Konta użytkownika dostępna jest po wypełnieniu i przesłaniu Sprzedawcy Formularza rejestracji.

 • Kupujący może w każdym czasie żądać usunięcia Konta użytkownika.

 • Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Kupujący, który podczas wypełniania i aktywowania Formularza rejestracji lub wypełniania i składania Formularza Zamówienia wybierze na Stronie internetowej Sklepu internetowego odpowiednie pole w Formularzu rejestracji lub wprowadzi w tym celu swój adres poczty elektronicznej. Po dokonaniu jednej z tych czynności Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przez Sprzedawcę aktywowania usługi Newsletter. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 • Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę do Kupującego, na podany adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierających informacje o nowych Produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.

 • Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter, poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie użytkownika.

§ 12. Dane osobowe i ich ochrona

 • Podanie przez Kupującego jego danych osobowych odpowiednio w Formularzu rejestracji albo w Formularzu Zamówienia jest dobrowolne, jednakże bez ich podania realizacja Zamówienia nie jest możliwa.

 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedawca.

 • Kupujący podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego Zamówienia.

 • Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego jest zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5) i ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych możliwe także w prawnie usprawiedliwionych celach administratora baz danych.

 • Kupujący może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (Newsletter).

 • Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom w celach marketingowych bez uprzedniego uzyskania jego odrębnej, wyraźnej zgody.

 • Sprzedawca jako administrator baz danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne stosownie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Kupującego w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu internetowego.

 • Kupujący, który przekazał Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo wglądu do tych danych, do ich korekty oraz żądania od Sprzedawcy ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wykorzystywania, albo ich usunięcia. Dane osobowe mogą być także przeglądane oraz zmieniane przez Kupującego po zalogowaniu się do jego Konta użytkownika.

 • Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupujących zawiera Polityka Prywatności, z którą można się zapoznać tutaj. Z Polityką Prywatności można się zapoznać także na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 • Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies”. Z Polityką stosowania plików „cookies” można się zapoznać tutaj lub na stronie internetowej Sklepu internetowego.

§ 13. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 r. i ma zastosowanie do wszystkich Zamówień składanych od tego dnia.

 • Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany lub wprowadzenia nowych, wiążących Sprzedawcę powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub orzeczeń sądów mających wpływ na zasady i warunki sprzedaży konsumenckiej, zmiany warunków oferowanych przez Sklep internetowy usług, jak również poszerzenia lub zmiany oferty Produktów Sklepu internetowego i wynikających z tego konsekwencji, a także zmiany warunków technicznych związanych z działaniem lub funkcjonowaniem Sklepu internetowego, albo potrzeby dostosowania postanowień Regulaminu do zmieniających się warunków funkcjonowania Sklepu internetowego, zwłaszcza w celu wprowadzenia dalszych udogodnień dla Kupujących.

 • O wprowadzonych do Regulaminu zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Sprzedawca powiadomi Kupujących przez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego, co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym samym terminie Sprzedawca prześle też w korespondencji e-mail do Kupujących posiadających Konto użytkownika informację o zmianie Regulaminu i dacie jej wejścia w życie oraz jego nową treść. Zmieniony Regulamin obowiązuje Kupujących posiadających Konto użytkownika od chwili zaakceptowania jego treści podczas logowania się do Sklepu internetowego, a w razie składania Zamówienia przy użyciu Formularza Zamówienia od złożenia Zamówienia przez Kupującego.

 • Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Kupującego, chyba że zmieniony Regulamin jest dla Kupującego będącego Konsumentem w jego ocenie korzystniejszy i zażąda on od sprzedawcy stosowania zmienionego Regulaminu.

 • Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Jednakże w przypadku niezgodności którejkolwiek części Regulaminu lub poszczególnych jego postanowień z obowiązującym prawem Sprzedawca bezwzględnie podporządkuje się temu prawu i zastosuje jego przepisy w miejsce zakwestionowanej części lub zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.

 • Kwestie sporne powstałe w związku z Umową sprzedaży rozwiązuje się, jeśli Kupujący będący Konsumentem wyrazi taką wolę, na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, albo na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Kupującego będącego Konsumentem. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (rozporządzenie w sprawie ODR),
  Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dotyczących zakupów internetowych. W takiej sytuacji Kupujący będący Konsumentem może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kwestie sporne powstałe w związku z Umową sprzedaży zawartą przez Kupującego będącego Konsumentem może też rozstrzygnąć sąd powszechny.

 • Kwestie sporne powstałe w związku z Umową sprzedaży zawartą przez Kupującego nie będącego Konsumentem rozstrzyga ostatecznie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Sprzedawcy.

 • Sprzedawca ma prawo wprowadzenia ograniczeń lub przerw w korzystaniu ze Sklepu internetowego, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia lub przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.


Uden-S ogrzewanie podczerwienią